รายการ
พระมหากษัตริย์
เหตุการณ์สำคัญ
บุคคล
ชีวิตและความเป็นอยู่
สถานที่
ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
    บุคคล
     

 

Description.
ผู้เข้านับถือศาสนาคริสเตียนรุ่นต้น ๆ ของเชียงใหม่ (ยุคหลังน้อยสุยะและหนานชัย)ข้อแตกต่างระหว่างคนที่เข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์สมัยก่อนสังเกตง่าย ๆ จากลักษณะการแต่งกายและการพูดจาส่วนมากคนที่เป็นคริสเตียนจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีกว่าคนทั่วไปและยังพูดจาด้วยความสุภาพตามที่ตนได้รับการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ข้อมูลถาม คุณวิจิตร ไชยวัณณ์ ถ่ายโดย บุญเสริม สาตราภัย

ถ่ายภาพโดย : บุญเสริม สาตราภัย
     
 
PAYAP University Library
A.Muang Chiang Mai 50000 Tel.053-241255 – 7411,7420
Payap University Library Web All Rights Reserved
E-mail : lib@payap.ac.th