รายการ
พระมหากษัตริย์
เหตุการณ์สำคัญ
บุคคล
ชีวิตและความเป็นอยู่
สถานที่
ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงค์
     

 

Description.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงนำสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พร้อมด้วยดยุคแห่งเอดินเบอระและเจ้าฟ้าหญิงแอนน์เสด็จปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรการทำงานของช้าง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2515 ถ่ายโดย บุญเสริม สาตราภัย

ถ่ายภาพโดย : บุญเสริม สาตราภัย
     
 
PAYAP University Library
A.Muang Chiang Mai 50000 Tel.053-241255 – 7411,7420
Payap University Library Web All Rights Reserved
E-mail : lib@payap.ac.th