รายการ
พระมหากษัตริย์
เหตุการณ์สำคัญ
บุคคล
ชีวิตและความเป็นอยู่
สถานที่
ขนบธรรมเนียมประเพณี
 
    ชีวิตและความเป็นอยู่
     

 

Description.
นายสงัด บรรจงศิลป์ ถูกจับและถูกพิมพ์ลายมือข้อหาเรียกร้องให้มีมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่

ถ่ายภาพโดย : บุญเสริม สาตราภัย
     
 
PAYAP University Library
A.Muang Chiang Mai 50000 Tel.053-241255 – 7411,7420
Payap University Library Web All Rights Reserved
E-mail : lib@payap.ac.th