ระบบสารสนเทศสำนักหอสมุด

การบริหารงานสำนักหอสมุด ระบบประกันคุณภาพ
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการ  
   
รายงานผลการดำเนินงานสำนักหอสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รายงานการประเมินตัวเอง
ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา2558
ปีการศึกษา2556 ปีการศึกษา2557
  ปีการศึกษา2556
 

>> กลับสู่หน้าหลัก