รายการจองใช้ห้อง Training
วันที่ 31 , มีนาคม , 2017

 
เริ่มเวลา 14.00            สิ้นสุดเวลา 15.30
เรื่อง :   GE101
   
รายละเอียด :   GE101
     
จำนวนผู้ใช้ :   50 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.รุจพร
     
หน่วยงาน :   สำนักศึกษาทั่วไป
     
ผู้รับจอง   08153637
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา