ตารางเวลาการใช้ลานนิทรรศการศูนย์ทรัพย์การเรียนรู้สิรินธร
วันที่ 24 , มีนาคม , 2017

รายละเอียดและอุปกรณ์ภายในห้อง( update เร็วๆนี้ )

กลับสู่ปฏิทินหลัก

24 , มีนาคม , 2017

เวลา
( ช่วงละ 30 นาที )

รายการใช้ห้อง

08.00 - 08.30 รายละเอียด
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00 ว่าง
18.00 - 18.30 ว่าง
18.30 - 19.00 ว่าง
19.00 - 19.30 ว่าง
19.30 - 20.00 ว่าง