รายการจองใช้ห้องกลุ่ม L427
วันที่ 4 , มิถุนายน , 2018

 
เริ่มเวลา 08.30            สิ้นสุดเวลา 15.00
เรื่อง :   จองห้อง
   
รายละเอียด :   ใช้สัหรับสัมภาคนักศึกษาฝึกงาน
     
จำนวนผู้ใช้ :   20 คน
     
ผู้ใช้ห้อง :   อ.ฐิติพร ฐิติจำเริญพร
     
สถานะ :   1
     
หน่วยงาน :   คณะบริหารธุรกิจ
     
ผู้รับจอง   05133632
     
     
     
    กลับสู่หน้าตารางเวลา