Business Company

our policies

      เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

      โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ทั้งจากทั้งภายใน มหาวิทยาลัย และ ภายนอก ผ่าน IP ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยพายัพ การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์จะให้สิทธิ์แก่ บุคลากร และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เท่านั้น

call our helpline
 
แหล่งสารสนเทศ
ที่อยู่เว็บไซต์
FreeBookspot http://www.freebookspot.in
4ebooks http://4ebooks.org
Free Ebooks http://www.free-ebooks.net
ManyBooks http://manybooks.net
GetFreeEbooks http://www.getfreeebooks.com
FreeComputerbooks http://freecomputerbooks.com
FreeTechbooks http://www.freetechbooks.com
Scridb http://www.scribd.com
Globusz http://www.globusz.com
knowfree http://knowfree.net
OnlineFreebooks http://www.onlinefreeebooks.net
MemoWare http://www.memoware.com
BluePortal http://www.zillr.org
OnlineComputerbooks http://www.nopayweb.com/computerbook
SnipFiles http://www.snipfiles.com
BookYards http://www.bookyards.com
The Online Book Page http://digital.library.upenn.edu/books
AskSam Ebooks http://www.asksam.com/ebooks
Baen Free Library http://www.baen.com/library
EbookLobby http://www.ebooklobby.com

   ที่มา : hongkiat.com