Contact Us

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด 7401
เลขานุการ 7402
งานสำนักงาน 7413
แผนกพัฒนาทรัพยากร (งานสั่งซื้อ) 7403
หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากร 7404
งานบริการยืม-คืน 7420
งานบริการอินเทอร์เน็ต 7408
งานบริการช่วยการค้นคว้า 7411
งานบริการวารสาร/หนังสือพิมพ์ 7412
งานบริการจองห้อง Study Room ชั้น 4 7415
งานเทคโนโลยีห้องสมุด 7406
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ 7410
งานบริการสื่อมัลติมีเดีย 7422