คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในล้านนา

ประวัติคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เขตภาคเหนือ
โดย อาจารย์ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และวิจัย สภาคริสตจักรในประเทศไทย

มิชชนนารีของคริสต์ศาสนานิกายโปเตสแตนต์ เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนายังประเทศสยามครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มจากศาสนาจารย์จาคอบ ทอมลิน และนายแพทย์คาร์ล กุตสลาฟ สังกัดคณะสมาคมมิชชันนารีแหงลอนดอน (London Missionary Society) เดินทางเข้ามาเผยแพร่ คริสต์ศาสนาที่กรงเทพฯ ในปี ค.ศ.1828... อ่านต่อ....

ประวัติคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ในล้านนา

ประวัติศูนย์มิชชันนารีในล้านนา

เส้นทางประวัติศาสตร์ของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์ในเชียงใหม่
โดย...ผป.ประสิทธิ์ พงศ์อุดม
นักวิจัยฝ่ายประวัติศาสตร์ หน่วยงานจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ข้อมูลคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนต์

สถาบันในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

สถาบันการศึกษา ในเครือมูลนิธิ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

สถานพยาบาลในเครือมูลนิธิ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

copyright (c) 2010
ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
ติดต่อ โทร. 053-851478 ต่อ 7410 หรือ email : lib@payap.ac.th

ในความร่วมมือของ
หน่วยงานจดหมายเหตุประวัติศาสตร์และวิจัย สภาคริสตจักรในประเทศไทย
คริสตจักรภาคที่ 1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ